home | impresum | 

wosebitostki

Powšitkowne jednanske wuměnjenja

(staw 03.03.2012)

Předspomnjenja

Tole su powšitkowne jednanske wuměnjenja strony bildungsmarkt-neisse.eu. W nich so rjaduje poměr mjez nošerjom a zdobom wobhospodarjom portala (Mjezynarodny centrum zetkawanja Marijiny doł, Zjawna załožba byrgarskeho prawa, Marijiny doł 10, 02899 Wostrowc, zapisana w zapisu załožbow 21-0561 Załožba Mjezynarodny centrum zetkawanja Marijiny doł), zastupjeny přez předsydu załožby dr. Michaela Schlitta, a mjez portal bildungsmarkt-neisse.eu wužiwacymi juristiskimi a přirodnymi poskićowacymi.

Wuzamknjenje rukowanja

Wobsahi strony bildungsmarkt-neisse.eu

Wobhospodar strony bildungsmarkt-neisse.eu skića jeničce móžnosć, zo poskićowacy swoje daty na kubłanskim portalu wozjewi.

Prócuje so wo stajnje aktualny, wobsahowje prawy a dospołny poskitk. Wobhospodar pak njerukuje za aktualnosć, korektnosć a dospołnosć ze stron poskićowaceho podatych datow.

Na stronu bildungsmarkt-neisse.eu a do jeje datowych bankow (wosebje datowe banki wo kubłanju, poradźowarnjach a poskićowarjach) přijimuja so poskićowacy, kotřiž ludźom w Euroregionje Neisse-Nisa-Nysa kubłanske a poradźowanske poskitki sposrědkuja. Wobhospodar njerukuje za to, zo kontakt z poskitki pytacymi nastanje a tež nic za ličbu abo kwalitu naprašowanjow.

Wobhospodar wobchowa sej prawo, njeserioznych poskićowacych a jich poskitki do syće njestajić resp. je ze syće wzać. To so wosebje na poskitki z ilegalnym, wustawje so spřećiwjacym, rasistiskim, antinabožnym a pornografiskim wobsahom poćahuje.

Jeli něchtó na wobhospodarja strony bildungsmarkt-neisse.eu dla njedowolenych wobsahow abo druhich přeńdźenjow přećiwo zakonjej, za kotrež je poskićowacy zamołwity,  žadanje na rukowanje staji, potom poskićowacy wobhospodarja na prěnje požadanje wuswobodźi. Wuswobodźenje wopřija trěbne kóšty za prawniske wujasnjowanje.

Naroki na wobhospodarja, zo ma rukować, kotrež so na materielne abo ideelne škody poćahuja, kiž nastachu z wužiwanjom abo njewužiwanjom předstajenych informacijow a portala resp. z wužiwanjom njekorektnych abo njedospołnych informacijow, su zasadnje wuzamknjene, chiba, zo je k zmylkam wotpohladnje abo z hrubeje njeskedźbnosće dóšło.

Wotkazy a linki

Wobhospodar njepřewozmje rukowanje za wobsah eksternych linkow. Při eksternych linkach, kotrež su zwonka wobłuka zamołwitosće wobhospodarja, by zawjazk rukowanja jeničce w padźe skutkowny był, zo nošer wobsah znaje a je-li jemu technisce móžno a přicpěwajomne, zo wužiwanju zakonjej so spřećiwjaceho wobsaha zadźěwa.

Za ilegalny, njekorektny abo njedospołny wobsah a wosebje za škody, kotrež z wužiwanjom abo njewužiwanjom takle poskićenych informacijow nastanu, rukuje jeničce poskićowacy strony, na kotruž so wotkazuje, nic pak tón, kotryž přez link na wěste wozjewjenje pokazuje.

Awtorske prawo a prawo woznamjenjenja (copyright)

Awtor so wo to prócuje, we wšitkich publikacijach awtorske prawa wužiwanych wobrazow, grafikow, zwukowych dokumentow, widejosekwencow a tekstow wobkedźbować a wobrazy, grafiki, zwukowe dokuemnty, widejosekwency a teksty, kiž je sam nadźěłał, wužiwać resp. bjezlicencne wobrazy, grafiki, zwukowe dokumenty, widejosekwency a teksty wužiwać. Wšitke w internetnym poskitku mjenowane a ewtl. přez třećich škitane marki a znački tworow podleža bjez wobmjezowanja postajenjam konkretnje płaćiweho prawa woznamjenjenja a wobsydstwowym prawam konkretneho zapisaneho mějićela. Jenož na zakładźe ryzy mjenowanja njesmě so konkluzija sćahnyć, zo značka njeje přez prawo třećich škitana.

Copyright wozjewjenych, wot wobhospodarja resp. poskićowacych samych zestajanych objektow zwostawa jeničce pola nich. Rozmnoženje abo wužiwanje tajkich wobrazow, grafikow, zwukowych dokumentow, widejosekwencow a tekstow w druhich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njeje bjez wurazneho přihłosowanja wobhospodarja resp. poskićowarja dowolene.

Zwobraznjenje tuteje weboweje strony w cuzych framach je jenož z pisomnej dowolnosću wobhospodarja dowolene.

Škit datow

Wobsteji-li we wobłuku internetneho poskitka móžnosć, swoje wosobinske abo zawodne daty (e-mailowe adresy, mjena, adresy) zapodać, potom jedna so wo wozjewjenje datow wuraznje na dobrowólnej bazy. Wobhospodar wuraznje deklaruje, zo tute daty třećim njesposrědkuje.

Při wopyće weboweje strony wobhospodarja móže so stać, zo so informacije wo přistupje (datum, čas, wobhladana strona) składuja. Tute daty njejsu na wosobu so poćahowace daty, ale su anonymizowane. Wuhódnoćeja so jeničce za statistiku. Sposrědkowanje třećim, hač za komercielne abo njekomercielne zaměry, so njestanje.

Wobhospodar wuraznje na to skedźbnja, zo při přenjesenju datow w interneće (na př. při komunikaciji přez e-mail) njeje stoprocentneje wěstoty a zo so tute daty před přistupom třećich stoprocentnje škitać njemóža.

Přistup k stronje bildungsmarkt-neisse.eu

Zaručeć móže so jeničce tuchwilnemu zwučenemu techniskemu standardej wotpowědowace, najlěpje móžne spřistupnjenje datow. Poskićowacy wšak wě, zo móže so stać, zo so přistup ke kubłanskemu portalej abo jednotliwym datam kóždy čas garantować njehodźi. Wobhospodar njerukuje za ewentualnje nastate škody, kotrež zaleža na:

  • wužiwanju njepřihódneje soft- a/abo hardware (na př. browseru) abo
  • mylenju komunikaciskich syćow druhich wobhospodarjow abo
  • wupadźe ličaka internet-access-providera abo online-słužby abo
  • njedospołnych a/abo njeaktualizowanych poskitkach na tak mjenowanych proxy-serwerach (mjezyskładach) komercielnych a njekomercielnych providerow a online-słužbow abo
  • wupadźe web-serwera.

Winowatosće poskićowarja kubłanja

Z registrowanjom na stronje bildungsmarkt-neisse.eu njewozmje poskićowacy žanežkuli financielnje zawjazki na so. Poskićowacy přihłosuje bjezpłatnemu wozjewjenju swojeho poskitka na stronje bildungsmarkt-neisse.eu. Tute přihłosowanje płaći tež za zalinkowanje strony bildungsmarkt-neisse.eu z přihódnymi stronami multiplikatorow/multiplikatorkow, na př. za komunalne internetne strony, nadregionalne kubłanske datowe banki atd., kaž tež za ewentualne wozjewjenje poskitkow w ćišćanych medijach. Poskićowacy budźe nimo toho po swojich móžnosćach zjawnostneho dźěła na stronu bildungsmarkt-neisse.eu skedźbnjeć resp. pokazować.

Za zestajenje swojeho poskitka dóstanje poskićowar kubłanja ze stron  bildungsmarkt-neisse.eu škitane klučowe słowo, kotrež ma swójskeje wěstoty dla na wěstym městnje składować

Poskićowar kubłanja ma winowatosć, so wo wobsahi prawidłownje starać, zo by strona bildungsmarkt-neisse.eu tak aktualna kaž móžno była. Poskićowacy je za swoje wobsahi kaž tež za wozjewjenje swojich poskitkow w němčinje, pólšćinje a/abo čěšćinje, jeli sej to přeje, sam zamołwity. To płaći tež za trěbne přełožki wobsahow.

W poskitkach maja so awtorske prawa za wužiwane wobrazy, grafiki, zwukowe dokumenty, widejosekwency a teksty wobkedźbować, wot poskićowaceho samoho zestajane wobrazy, grafiki, zwukowe dokumenty, widejosekwency a teksty resp. bjezlicencne wobrazy, grafiki, zwukowe dokumenty, widejosekwency a teksty wužiwać.

Z wozjewjenjom poskitka poskićowar kubłanja wobkruća, zo wšitke trěbne wužiwanske, awtorske, wukonowe a druhe prawa třećich na swojim wozjewjenym poskitku wobsedźi. Wón garantuje, zo jenož faktam wotpowědowace informacije wozjewja, w kotrychž so žadanja Powšitkowneho zakonja wo jenakim wobchadźenju a wšitke dalše specifiske předpisy dodźeržuja.

Za ilegalne, njekorektne abo njedospołne wobsahi a předewšěm tež za škody, kotrež z wužiwanjom abo njewužiwanjom na tajke wašnje poskićenych informacijow nastanu, jeničce poskićowar kubłanja rukuje.

Z registrowanjom na stronje bildungsmarkt-neisse.eu wobkrućiće, zo tute powšitkowne jednanske wuměnjenja na wědomje bjerjeće a je akceptujeće.

 Prawniska skutkownosć

Powšitkowne jednanske wuměnjenja su dźěl internetneho poskitka wobhospodarja. W padźe, zo wěste dźěle abo jednotliwe formulacije tutoho teksta płaćiwemu prawu njewotpowěduja, hižo njewotpowěduja abo hižo dospołnje njewotpowěduja, so to tamnych dźělow tutoho wozjewjenja njedótka a wone swoju płaćiwosć wobchowaja.

Dźakowano pjenježnemu spěchowanju we wobłuku wšelakich kooperaciskich projektow je wužiwanje portala za poskićowarjow/poskićowarki a wužiwarjow/wužiwarki tuchwilu bjezpłatne. Skedźbnjamy na to, zo je přistup do interneta z přistupnymi resp. telefoniskimi kóštami konkretneho serwisoweho providera zwjazany, kotryž jeničce wužiwar/wužiwarka njese.