dodatki

Ogólne Warunki Handlowe

(03.03.2012)

Uwagi wstępne

To są Ogólne Warunki Handlowe targów edukacyjnych bildungsmarkt-neisse.eu. Regulują one stosunki umowy między podmiotem odpowiedzialnym i administratorem portalu (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, Öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts, St. Marienthal 10, 02899 Ostritz, wpisany na spis fundacji 21-0561 Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal), reprezentowany przez przewodniczącego zarządu fundacji pana dr Michael Schlitt oraz przez prawnych i fizycznych oferentów, korzystających z portalu bildungsmarkt-neisse.eu.

Wyłączenie Odpowiedzialności Cywilnej

Zawartość merytoryczna portalu bildungsmarkt-neisse.eu

Administrator portalu bildungsmarkt-neisse.eu umożliwia oferentom jedynie ustawienie swoich danych na portalu edukacyjnym.

Zadaniem administratora jest stałe aktualizowanie oferty, jej treści, poprawności i kompletności. Administrator nie przejmuje jednak żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych danych oferentów.

Na portal bildungsmarkt-neisse.eu oraz do bazy danych (szczególnie baza danych dot. edukacji, poradni i oferentów) są przyjmowani oferenci, którzy udostępniają oferty dot. edukacji i poradni dla ludzi w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Administrator nie odpowiada za dojście do skutku kontaktu z poszukującym oferty lub też za minimalną liczbę albo minimalną jakość zapytań.

Administrator zastrzega sobie odblokowania lub skreślenia niepoważnych oferentów i ich ofert. Dotyczy to szczególnie ofert o treści nielegalnej, wrogiej konstytucji, rasistowskiej, antyreligijnej i pornograficznej.

Jeśli administrator portalu bildungsmarkt-neisse.eu skorzysta z niedopuszczalnej treści lub też innych naruszeń ustawy, które winne być reprezentowane przez oferenta, wówczas oferent zwalnia administratora portalu bildungsmarkt-neisse.eu za pierwszym żądaniem. Zwolnienie zawiera wymagane koszty dochodzenia prawa, roszczenia odpowiedzialności cywilnej przeciw administratorowi, które dotyczą szkód materialnych i niematerialnych, powstały na skutek korzystania albo niekorzystania przedstawionych informacji i portalu lub też korzystania z błędnych i nie kompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba, że błędy zostały umyślnie albo rażąco podjęte.

Odnośniki i linki

Administrator nie przejmuje odpowiedzialności cywilnej za treść zewnętrznych linków. W przypadku zewnętrznych linków, które leżą poza zasięgiem odpowiedzialności administratora, weszłoby w życie zobowiązanie do odpowiedzialności cywilnej wyłącznie w przypadku, w którym podmiot odpowiedzialny zna treść, ma możliwości i można od niego wymagać zapobiegnięcia korzystania w przypadku bezprawnej treści.

Za nielegalną, błędną treść a szczególnie za szkody, które powstały na skutek korzystania i niekorzystania tego rodzaju przedstawionych informacji ponosi

tylko oferent strony, na którą zostało się przekierowanym, a nie ta osoba, która przekierowuje na dane opublikowanie przez linki.

Prawa autorskie i znaków (Copyright)

Administrator usiłuje uwzględnić we wszystkich publikacjach prawa autorskie z korzystanych ilustracji, grafik, dokumentów nagraniowych, wideosekwencji i tekstów, korzystania z własnych ilustracji, grafik, dokumentów nagraniowych, wideosekwencji i tekstów lub też odwoływać się do ilustracji, grafik, dokumentów nagraniowych, wideosekwencji i tekstów bez licencji. Wszystkie zawarte w ofercie internetowej i w razie potrzeby przez osoby trzecie chronione znaki firmowe i towarowe podlegają bezgranicznie ustaleniom obecnego prawa znakowego i prawu posiadania obecnie zarejestrowanego właściciela. Nawet ze względu na jedyne nazwanie nie należy wnioskować, że znaki firmowe nie są chronione przez prawa osób trzecich.

Copyright dla opublikowanych i przez administratora lub też oferenta stworzonych obiektów pozostaje wyłącznie przy tym samym. Powielanie albo korzystanie takich ilustracji, grafik dokumentów nagraniowych, wideosekwencji i tekstów w innych elektronicznych albo drukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgody administratora lub też oferenta niedozwolone.

Przedstawianie strony internetowej w obcych kadrach jest dopuszczalne tylko za pisemną zgodą administratora.

Ochrona danych

O ile istnieje możliwość wewnątrz oferty internetowej podawanie osobistych albo firmowych danych (adres E-Mail, nazwiska, adresy), o tyle ujawnienie tych danych odbywa się wyraźnie dobrowolnie. Administrator wyraźnie oświadcza, że tych danych nie przekaże dalej do osób trzecich.

Podczas odwiedzania strony internetowej administratora, informacje o dostępie (data, godzina, oglądana strona) mogą być zapamiętane. Te dane nie należą do danych, związanych z osobą, tylko są anonimowe oraz wykorzystywane wyłącznie do celu statystycznego. Podawanie dalej tych danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych nie mają miejsca.

Administrator wyraźnie zaznacza, że przekazywanie danych w internecie (n.p. komunikacja przez E-Mail) może zawierać luki w bezpieczeństwie i nie może być chronione kompletnie przed dostępem przez osoby trzecie.

Dostęp do portalu bildungsmarkt-neisse.eu

Zapewniona może być najlepsza rozporządzalność danymi, która posiada stosowny techniczny standard. Jednakże oferentom jest znany fakt, iż istnieje możliwość, że dostęp do portalu albo do pojedynczych danych nie będzie zawsze zagwarantowany. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody, których przyczyną może być:

  • korzystanie z niewłaściwego oprogramowania i/lub sprzętu komputerowego (n.p. przeglądarka) albo
  • uszkodzenie sieci komunikacyjnych innych administratorów albo
  • awaria komputera dostawcy Internetu albo usługodawcy internetowego albo
  • niepełne i/lub niezaktualizowane oferty na tak zwanych serwerach Proxy (schowek) komercyjnych i niekomercyjnych dostawców Internetu i usługodawców internetowych albo
  • awaria serwera internetowego.

Zobowiązania oferenta

Oferent nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją na portalu bildungsmarkt-neisse.eu. Oferent wyraża zgodę na bezpłatne opublikowanie swojej oferty przez portal bildungsmarkt-neisse.eu. Zgoda ta zawiera również linkowanie portalu bildungsmarkt-neisse.eu z odpowiednimi stronami multiplikatorów, n.p. pojawianie się na gminnych stronach internetowych, ponadregionalne baze danych dot. edukacji etc., oraz ewentualne opublikowanie ofert w prasie. W ramach pracy publicznej, oferent winien zwracać uwagę i przekierowywać w ramach możliwości na portal bildungsmarkt-neisse.eu.

Oferent otrzyma od portalu bildungsmarkt-neisse.eu chronione hasło do sporządzania ofert. Hasło należy trzymać w bezpiecznym miejscu dla własnego bezpieczeństwa.

Oferent zobowiązuje sie do regularnej pielęgnacji treści w celu zachowania portalu bildungsmarkt-neisse.eu jak najbardziej aktualnym. Oferent jest odpowiedzialny za treści ustawione przez niego oraz za ustawienie ofert w językach niemieckim, polskim i/lub czeskim. W ofertach należy zwrócić uwagę na  ilustracje, grafiki, dokumenty nagraniowe, wideosekwencjie i teksty, przez oferentów własne ilustracje, grafiki, dokumenty nagraniowe, wideosekwencjie i teksty lub też odwoływanie się do ilustracji, grafik, dokumentów nagraniowych, wideosekwencji i tekstów bez licencji.

Oferent potwierdza przez opublikowanie oferty, że posiada wszelkie konieczne prawa użytkowania, autorskie, świadczenia i pozostałe dotyczące jego opublikowanej oferty. Oferent gwarantuje opublikowanie tylko rzeczywistych danych i zachowanie wytycznych ogólnej ustawy równego uprawnienia i wszystkich innych odpowiednich przepisów. Za nielegalną, błędną treść a szczególnie za szkody, które powstały na skutek korzystania i niekorzystania tego rodzaju przedstawionych informacji ponosi tylko oferent.

Rejestrując się na portalu bildungsmarkt-neisse.eu potwierdzają Państwo zapoznanie się z ogólnymi warunkami handlowymi i akceptują je.

Skuteczność prawna

Ogólne warunki handlowe są częścią oferty internetowej administratora. O ile pojedyncze części albo pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub też zupełnie nie odpowiadają sytuacji prawnej, o tyle pozostałe części tej deklaracji pozostają nienaruszone i są ważne.

Ze względu na dofinansowywanie w ramach różnych projektów kooperacyjnych, korzystanie portalu przez oferentów i zgłaszających się jest bezpłatne. Zaznaczamy, że połączenie się z internetem jest związane z kosztami danego dostawcy internetu, które korzystający jest wyłącznie ponieść sam.