Další možnosti

Všeobecné obchodní podmínky

(stav k 3.3.2012)

Úvodní ustanovení

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky portálu bildungsmarkt-neisse.eu. Upravují smluvní poměr mezi zřizovatelem a provozovatelem portálu (Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal, veřejně prospěšná, civilněprávní nadace, St. Marienthal 10, 02899 Ostritz, zapsaná do rejstříku nadací  po číslem 21-0561 Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal), zastoupeným předsedou představenstva Dr. Michaelem Schlittem, a právními i fyzickými poskytovateli služeb na portálu bildungsmarkt-neisse.eu.

Vyloučení odpovědnosti

Obsah portálu bildungsmarkt-neisse.eu

Provozovatel portálu bildungsmarkt-neisse.eu poskytuje vzdělávacím institucím možnost vkládat svá data na vzdělávací portál.

Provozovat se snaží, aby byla nabídka neustále aktuální, obsahově správná a úplná, nepřebírá však záruku za aktuálnost, správnost a úplnost dat, která vložily vzdělávací instituce.

Na portál a do jeho databází (zejména databáze vzdělávání, poradenských míst a vzdělávacích institucí a firem) se vkládají instituce a firmy, které nabízejí vzdělávání a poradenství pro obyvatele euroregionu Nisa. Provozovatel neručí za navázání kontaktu s těmi, kdo hledají nabídky, anebo za minimální počet či minimální kvalitu poptávek.

Provozovatel si vyhrazuje, že nemusí neseriózní školicí firmy a jejich nabídky na portál vložit resp. je smí vymazat. To se týká především nabídek s ilegálním, protiústavním, rasistickým, protináboženským či pornografickým obsahem.

Pokud je provozovatel portálu bildungsmarkt-neisse.eu stíhán za nepřípustný obsah nebo jiná porušení zákona, za něž odpovídá firma nabízející vzdělávání, zprostí tato firma provozovatele portálu odpovědnosti na první požádání. Toto zproštění zahrnuje i nutné náklady na právní stíhání. Nároky vůči provozovateli na odškodnění za materiální nebo ideové újmy, způsobené použitím nebo nepoužitím zobrazených informací a portálu resp. užitím chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučené, pokud tyto nedostatky nebyly na portál umístěny záměrně nebo hrubou nedbalostí.

 

Odkazy a linky

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah externích linků. U externích linků, ležících mimo oblast odpovědnosti provozovatele, by ručitelské závazky vstoupily v platnost pouze v případě, kdy zřizovatel obsah zná, je pro něj technicky možné a lze od něj požadovat, aby užití v případě protiprávního obsahu zabránil.

Za ilegální, chybný a neúplný obsah a zejména za škody způsobené užitím nebo neužitím zobrazených informací ručí pouze provozovatel stránek, na něž se odkazuje, nikoli ten, kdo na tyto stránky odkazuje linkem.

 

Autorské právo a ochranná známka (copyright)

Provozovatel dbá na autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových záznamů, videozáznamů a textů a používá vlastní obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videozáznamy a texty resp. obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videozáznamy a texty, které jsou volně k dispozici. Všechny obchodní značky a značky zboží, zmiňované v internetové nabídce a příp. chráněné třetími osobami, podléhají neomezeně platným zákonným ustanovením o značkách a autorským právům jejich vlastníků. Pouze na základě prostého zmínění nelze vyvozovat závěr, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob.

Copyright na zveřejněné objekty vytvořené provozovatelem resp. vzdělávací institucí či firmou zůstává pouze jim samým. Rozmnožování nebo používání takových obrázků, grafik, zvukových záznamů, videozáznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu provozovatele resp. vzdělávací instituce povoleno.

Zobrazovat tuto webovou stránku v cizích rámcích je přípustné pouze s písemným povolením od provozovatele.

 

Ochrana dat

Pokud je v internetové nabídce možnost zadávat osobní a firemní data (emailové adresy, jména, adresy), poskytuje uživatel tato data výlučně na dobrovolné bázi. Provozovatel výslovně prohlašuje, že tato data neposkytne dále třetím osobám.

Provozovatel si smí ukládat informace o přístupu na webové stránky (datum, čas, prohlížené stránky). Tato data nejsou osobní, ale anonymní. Vyhodnocují se pouze za statistickým účelem a neposkytují se třetím osobám ke komerčním ani nekomerčním účelům.

Provozovatel výslovně poukazuje na to, že přenášení dat po internetu (např. při komunikaci přes email) vykazuje mezery v bezpečnosti a nemůže být absolutně ochráněno od přístupu třetích osob.

 

Přístup na bildungsmarkt-neisse.eu

Snažíme se zajistit nejlepší možnou dostupnost dat, odpovídající běžnému technickému standardu. Nabízitelům vzdělání je však známo, že přístup na vzdělávací portál nebo k jednotlivým datům nemůže být vždy garantován. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za případně vzniklé škody, k nimž došlo:

  • použitím nevhodného softwaru nebo hardwaru (např. vyhledávače) pro zobrazení  nebo
  • poruchou komunikačních sítí jiných provozovatelů nebo
  • výpadkem počítače u poskytovatele internetového připojení nebo online služby nebo
  • neúplnými a/nebo neaktualizovanými nabídkami na tzv. proxy serverech (zprostředkovatelských pamětech) komerčních a nekomerčních poskytovatelů internetového připojení a online služeb nebo
  • výpadkem webového serveru.

 

Závazky nabízitelů vzdělávání

Zapsáním na portál bildungsmarktneisse.eu nevznikají nabíziteli žádné finanční závazky. Vzdělávací instituce či firma souhlasí s bezplatným zveřejněním své nabídky na stránkách bildungsmarkt-neisse.eu. Tento souhlas zahrnuje i propojení portálu bildungsmarkt-neisse.eu přes odkazy s vhodnými stránkami multiplikátorů, např. komunálními stránkami, nadregionálními vzdělávacími databázemi apod., a případné zveřejnění nabídek v tištěných médiích. Vzdělávací instituce či firma bude v rámci své práce s veřejností upozorňovat resp. odkazovat na možnosti portálu bildungsmarkt-neisse.eu.

Pro vytvoření nabídky obdrží vzdělávací instituce či firma od portálu bildungsmarkt-neisse.eu chráněné heslo, které bude pro svou vlastní bezpečnost uchovávat na bezpečném místě.

Vzdělávací instituce či firma se zavazuje, že bude obsah pravidelně kontrolovat a upravovat, tak aby byl portál bildungsmarkt-neisse.eu co nejaktuálnější. Nabízitel sám odpovídá za obsah, který vložil, a pokud je to žádoucí, i za vložení nabídek v němčině, polštině a/nebo češtině a zajištění překladů.

V nabídkách je třeba dbát na autorská práva na použité obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videozáznamy a texty, používat vlastní obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videozáznamy a texty nabízitele resp. takové, které jsou volně k dispozici.

Zveřejněním nabídky vzdělávací instituce či firma potvrzuje, že vlastní potřebná uživatelská a autorská práva, práva plnění a jiná práva vzhledem k publikované nabídce. Zaručuje se uveřejňovat pouze údaje odpovídající skutečnosti a dodržovat ustanovení všeobecného zákona o rovném zacházení a všechny další příslušné předpisy. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména také za škody, způsobené užíváním nebo neužíváním takových informací, ručí výlučně nabízitel vzdělávání.

Zapsáním na portál bildungsmarkt-neisse.eu stvrzujete, že jste se seznámili s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.

Právní účinnost

Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí internetové nabídky provozovatele. Pokud dílčí části nebo formulace textu neodpovídají, přestaly odpovídat resp. již ne zcela odpovídají platným zákonům, ostatních částí tohoto prohlášení se to netýká a zůstávají v platnosti.

Díky finanční podpoře v rámci různých kooperačních projektů je užívání portálu pro nabízitele a poptávající v současné době zdarma. Upozorňujeme, že přístup na internet je spojen s náklady za internetové nebo telefonní spojení daného poskytovatele služeb a hradí je výlučně uživatelé.

n zum gegenwärtigen Zeitpunkt kostenlos. Wir weisen darauf hin, dass die Einwahl ins Internet mit den Einwahl- bzw. Telefonkosten des jeweiligen Service-Providers verbunden ist, welche ausschließlich durch die NutzerInnen getragen werden.